Twitter we SEO: TWIT ýazmak, SERP-lerde görnükliligiňizi artdyryp bilermi? - Semaltdan düşünje“Facebook”, “Instagram” ýa-da “Pinterest” ýaly meşhur sosial ulgam sahypalary, potensial müşderileriň arasynda marka habardarlygyny ýokarlandyrmak üçin gaty gowy ýerlerdir. Sosial medianyň üsti bilen döredilen tanalma sebäpli, ulanyjylar bir kompaniýa bilen baglanyşykly mazmuny öz içine alýan baglanyşyga basýarlar. Faktor CTR (basmagyň tizligi) tebigy gözleg netijelerinde sahypa reýtingine gytaklaýyn täsir edýär.

Köpçüligiň pikirine ters gelýän, yzygiderli bellik bilen bellenen baglanyşyklar asla ähmiýetsiz. Esasan sosial ulgamlardan alyp boljak şeýle baglanyşyklar. Sahypanyň "güýjüni" bermeýän nokadyndaky adaty baglanyşyklardan tapawutlanýar.

Google web sahypamyza gönükdirilen baglanyşyklaryň hiline has köp üns berýär. SERP-lerdäki ýagdaýymyz, köp sebäplere bagly gözleg motorlarynyň web sahypamyza bolan ynamyna täsir edýär. Sosial mediýa arkaly, sosial signallar diýilýän zady alyp bileris, ýagny ähli ulanyjylar bilen bir kompaniýanyň profiliniň arasynda bolup biljek ähli täsirleri. Bular halanýanlar, teswirler, yzarlaýjylar, paýlaşmalar, retitler we başgalar.

Sosial mediýada özboluşly we gyzykly mazmuny neşir edýän bir kompaniýanyň, ulanyjylar tarapyndan berilmegine uly mümkinçiligi bar. Sosial medianyň SEO-a edýän täsiri, kompaniýa tarapyndan neşir edilen materiallar beýleki adamlar bilen paýlaşmak üçin ýeterlik gyzykly bolsa, möhüm bolar.

Twitter köp ýyl bäri iň çalt ösýän sosial ulgam saýtlarynyň biri. Potensialyny SEO işiňizde nädip ulanmaly? Makalamyzda öwreniň.

Sosial mediýa ýerleşişine nähili täsir edýär?

Bu sorag köpleri biynjalyk edýär SEO hünärmenleri. Bu ýerde birmeňzeş jogap berip bilmersiňiz, sebäbi ýerleşiş köp sanly faktorlaryň täsirinde. Şeýle-de bolsa, sosial media profilleriniň we Google-da görnükliligiň ýokarlanmagynyň arasynda käbir baglylyklary görüp bileris.

Sosial kanallary dolandyrmagyň artykmaçlyklary aşakdakylary öz içine alyp biler:
 • Sosial ulgamlar täze tomaşaçylara ýetmek üçin ajaýyp ýerlerdir. Jemgyýetiňizi guruň we ony sahypaňyza gyzyklanma we traffige öwüriň. Şeýle ulanyjynyň özüni alyp barşyny Google-yň algoritmleri hökman görer.
 • Sosial media daşarky baglanyşyk üçin goşmaça ýer. Täze blog ýazgylaryny ýa-da önümlerini ýazgylaryňyzda paýlaşyň.
 • Bu görnüşdäki portallar siziň markaňyzy güýçlendirýär. Mümkin bolan müşderiler, satyn almazdan ýa-da web sahypaňyz bilen başgaça pikir alyşmazdan ozal sosial mediýada maglumat gözleýärler. Ondaky maglumatlaryň yzygiderli täzelenmegine we ýazgylaryň yzygiderli çap edilmegine üns bermelidiris.
 • Sosial kanallaryna göz aýlap, işiňize üns beren ulanyjylar, işiňiz barada has doly maglumat gözlemek üçin adyny ýa-da baglanyşykly açar sözleri göni gözleg motoryna girizip bilerler. Şübhesiz, bu traffige täsir edýär we web sahypasynyň görnükliligini ýokarlandyryp biler.
Şeýlelik bilen, sosial mediýanyň ýerleşişine gytaklaýyn täsiriniň bardygyny görüp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, ulanyjylar tarapyndan berlen markanyň kabul edilmegi we gyzyklanmasy sebäpli möhüm reýting faktorydyr. Şol sebäpden, agzalan portallarda öz profilleriňizi gözden geçirip, döredilen jemgyýet bilen gatnaşyklary döretmeli. Şeýlelik bilen, müşderileriň habardarlygyny we ynamyny artdyrarsyňyz we goşmaça Google-da görnükliligiňizi artdyrarsyňyz.

Twitter nähili işleýär?

Öň hem belläp geçişim ýaly, sosial ulgamlardaky profiller, işimiziň täze alyjylaryny özüne çekmek üçin ägirt uly mümkinçiliklere eýedir. Twitter iň meşhur sosial media kanallaryndan biridir. Mikroblog hyzmaty hökmünde 2006-njy ýylda döredildi. Twitter döredilen gününden bäri käbir oňyn we peselişleri başdan geçirdi, emma häzirki wagtda onuň potensialy ösmegini dowam etdirýär. Esasan syýasatçylaryň we şou-biznes bilen baglanyşykly adamlaryň arasynda bu serişdäniň meşhurlygy sebäpli.

Twitteri nädip meşhur edip, kompaniýaňyza peýdaly edip bilersiňiz?

Twitter, başgalar bilen aragatnaşyk saklamak üçin şol bir kanal. Twitterde nädip söhbet etmeli? Aragatnaşyk düzgünleri hemme ýerde birmeňzeş:
 • Özüňi yzarlaýanlara üns ber. Esasanam gyzykly ulanyjylary maslahat berip bilersiňiz. Tüweleme, retitleri üçin minnetdarlygy ýatdan çykarmaň.
 • Size iberilen ýa-da sizi ýatlaýan habarlara jogap beriň.
 • Usershli ulanyjylara mylakatly boluň, erbet PR erbet PR.
 • Başgalar üçin peýdaly bolup biljek hakykatdanam möhüm we gyzykly maglumatlary ýazyň. Diňe gury habarlary goşsaňyz ýa-da özüňizi ýakynlaryňyza "mahabatlandyrsaňyz", size hiç hili peýdasy degmez.
 • Gaýtadan ýaz. Bu, Twitter-de gowy formanyň düzgünlerinden biridir. Ulanyjynyň ýazgysyny halaýan bolsaňyz we gyzykly gören bolsaňyz, ony özüňiz ýaly ýazmaň. Postazgynyň awtoryny gaýtadan ýazyň ýa-da adyny aýdyň.
 • Twitterde günde azyndan bir gezek habar iberiň.
 • Gyzykly zadyňyz ýok bolsa, günde bir ýazgy goşmak üçin manysyz ýazmaň.
 • Birbada 10 habar ýazmaň. Bir ulanyjy tarapyndan habar iýmitini ýapmak bizar edýär we ulanyjylaryň petiklenmegine sebäp bolýar.
 • Habaryňyzy doly material, wideo ýa-da surata baglanyşyk bilen dolduryň. Esasanam wideolar we suratlar “Twitter” -i ulanyp, toruň üstünden çalt geçýärler.
 • Spam ýa-da mahabat ibermäň. Spam üçin Twitter-i gadagan edip bolýar (blokirläp bolýar).
Moreene bir zat: ulanyjylaryň hemmesini we mümkin boldugyça köp adamy yzarlamak (yzarlamak) üçin goşmak gerek diýen pikir bar (esasanam täze başlanlaryň arasynda).

Biziň maslahatymyz muny etmezlik. Hemmäňiz däl, size gyzykly bolanlary goşuň. Twitteriňizi hapalamaň.

Twitteriňiz ýokarda görkezilen düzgünleri berjaý etse we ulanyjylar üçin gyzykly bolsa, kompaniýanyňyz bäsdeşlerden ep-esli artykmaçlyga eýe bolar.

Twitter ýazmak näme?

Tüweleme, profiliňize 280 simwoldan köp bolmadyk ýazgy ýerleşdirmekdir. Gysga ýazgymyz, profilimizi gören adamlara görkezilýär; baglanyşyksyz alyjylara-da baryp bilerler. Munuň sebäbi mazmunda ýerleşdirilen hastaglar bilen baglanyşykly, bu ýazgynyň mowzugyny belli bir derejede kesgitleýär we gönüden-göni gyzyklanýan ulanyjylar tarapyndan gözlenip bilner. Gyzykly tarapy, Twitter bu funksiýany öz web sahypasynda çap edilen mowzuklary toparlara bölmek üçin ulanan we wagyz eden ilkinji sosial ulgamdy. Biziň ýazgymyz meşhur bolsa we özara gatnaşyklary höweslendirýän bolsa, goşmaça görnüşde retweet opsiýasyny ulanyp bilerler. Munuň netijesinde olaryň tagtalarynda peýda bolar. Elbetde, ulanyjylar ýazgymyza jogap berip ýa-da halap bilerler, bu hem onuň görünmegine täsir edýär.

Şeýle hem, Twitter wideo, surat ýa-da gif ýaly multimediýany ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem işjeň baglanyşyklary goşup bileris, şonuň üçin bu portal marketologlaryň arasynda gaty meşhurdyr.

Twitter hasabynyň bolmagynyň SEO peýdalary näme?

Google we Twitter birnäçe ýyl ozal şertnama baglaşdy, netijede SERP-de tematiki twitleri görüp bileris. Gözleg motorlarynda ýazgylaryň paýlaşylmagy netijesinde Twitterde entek hasaby ýok adamlaryň arasynda has köp traffik boldy. Google üçin bu hyzmatdaşlygyň peýdalydygyny subut etdi, sebäbi hakyky wagtda seslenme çap edip biler.

Markaňyzy tanatmak barada aýdylanda, Twitter ulanmaga hökman. Munuň sebäplerinden biri, käwagt Google gözleg motorlaryna kompaniýanyň adyny girizensoň, agzalan sosial ulgam sahypasyndaky belli bir marka baradaky maglumatlaryň ilki bilen peýda bolmagydyr.

Anotherene bir tarapy, Google-da aýratynlyk hash belliklerini gözlemek ukyby. Her sosial ulgamda diýen ýaly ulanylýar, ýöne Twitter ýazgylary Google üçin iň uly güýje eýe.

"Wagtynda" mowzuklara girenimizden soň şuňa meňzeş netijeleri alarys. Soňra SERP berlen mowzukda iň soňky maglumatlary tapar. Kompaniýanyň mahabaty nukdaýnazaryndan, esasanam marketingiň hakyky wagt işleri barada aýdylanda, bu möhüm bölüm. Şeýle hem maglumat portallary üçin ajaýyp.

Twitterdäki ýazgylaryň Google-da peýda bolmagy, şübhesiz, ulanyjylaryň ünsüni özüne çekýär we hakyky wagtda maglumat gözlemekde goşmaça ýeňillikdir. Bu ýol bilen web sahypaňyzy mahabatlandyrmak, işiňiz bilen gyzyklanýan adamlara ýetmegiň goşmaça çeşmesidir. Şeýle-de bolsa, ýazgylarymyzyň indeksirleme robotlary tarapyndan göz öňünde tutulmagy üçin profili optimizirlemeli.

Google-da görkeziljek Twitter profilimi we ýazgylarymy nädip optimizirlemeli?

Twitterde hasap açanymyzda, ilkibaşdan profilimiziň daşky görnüşine we mazmunyna üns bermelidiris. Kompaniýanyň adyny web sahypamyz bilen yzygiderli saklamaly - bu usul bilen marka gözlegini ýeňilleşdireris. Mümkin bolsa, ýörite nyşanlary ulanmaň URL profil, adatça profiliň adyndan alynýar. Ulanyjy üçin amatlydygyny ýa-da ýokdugyny barlamaly (sanlary we ýörite nyşanlary goýmak hem maslahat berilmeýär), ýagny ýatda saklamak we girizmek aňsat. Şeýle hem, tamamlamagy unutmaň:
 • Bio - işiňiziň gysgaça beýany. Nyşanlaryň iň köp sany 160, şonuň üçin gowy pikirlenmeli. Görüşi has özüne çekiji etjek hash belliklerini ýa-da emotikonlary goşmaly.
 • Locationerleşýän ýeri - bu maglumatlar ýerli işleýän kompaniýalar üçin gaty möhümdir. Internet işi bar bolsa, iň bolmanda ýurdy kesgitlemek möhümdir.
 • Baglanyşyk - bu ýerde web sahypaňyza baglanyşygy dogry görnüşde goýmaly.
 • Logotip - müşderilerimiziň markamyzy kesgitleýän logotip goşmaly. Fon suraty profiliň estetikasyny gowulandyrýar we kompaniýa hakda möhüm maglumatlary habarlaşmak üçin goşmaça ýerdir.
Profildäki ähli bölümleri dolduranymyzdan soň, ýazgylary tagtamyza ýerleşdirip bileris. Postsazgylarymyzda iş profilimize degişli degişli açar sözler bolmaly. Ony hastag görnüşinde goşmak gowy tejribe. Bir ýazgy üçin iň hastaglaryň sany 3 töweregi.

Şeýle hem suratlary we wideolary ünsümizi özüne çekýän twitlerimize goşmak gowy pikir. Şol faýllardaky obýektlere salgylanýan grafiki faýllaryň atlaryny dörediň we goşanyňyzdan soň, alternatiw düşündiriş opsiýasyny ýatdan çykarmaň. Bu, Google robotlaryna goýlan suraty kesgitlemegi aňsatlaşdyrýan tejribe.

Täze önümimizi ýa-da blog ýazgymyzy dünýä görkezmek islesek, mazmuny bilen baglanyşdyrmagy ýatdan çykarmaly däldiris.

Döredijilik we yzygiderli twit ýazmak bilen utgaşdyrylan bu ýönekeý amallar, web sahypaňyza diňe Google gözleg motorlarynda däl, eýsem potensial müşderileriň aňynda hem peýda bolar. Sosial ulgamlarda öz markaňyzy gaty ýönekeý görnüşde tanatmak üçin ulanyp boljak ägirt güýç bar.

Sorag-jogap

1. Sosial media SEO-a täsir edýärmi?

Sosial ulgamlar, Google gözleg netijelerinde sahypanyň ýerleşişine gytaklaýyn täsir edýär. Şol köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň kömegi bilen, SERP-de ýazgylarymyzyň kömegi bilen täze ulanyjylara ýetip bileris. Twitterde. Şeýle hem, daşarky baglanyşyk üçin goşmaça kanal we indeksirleýän robotlar üçin neşirlerimiziň sosial mediýada meşhurlygy barada yşarat. Bu, gözleg netijelerinde web sahypamyzyň ýagdaýynyň ýokarlanmagyna öwrülip biler.

2. Twitter hasabynyň bolmagynyň peýdalary näme?

Google birnäçe wagt bäri Twitter bilen işleýär. Bu portalda meşhur ýazgylar bilen karuseller diýilýänler bar. Gözleýän açar sözler ýa-da hash bellikleri bilen baglanyşykly. Gözleg netijelerinde şeýle görnüşde peýda bolmak bilen, täze ulanyjylary we web sahypamyza traffigi çekip bileris. Şeýle hem, markamyzyň abraýyny artdyrýarys we öz jemgyýetimizi döretmäge mümkinçiligimiz bar.

3. Twitter profiliňizi nädip optimizirlemeli?

Profiliňizde dogry marka, dostlukly URL we işiňiz barada iň möhüm maglumatlary öz içine alýan gysga düşündiriş bolmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Estetiki taýdan ýakymly kompozisiýa döretmek üçin logotipiňizi we beýleki grafikalary özleşdiriň. Domeniňize ýer we işjeň baglanyşyk goşuň. Postsazgylaryňyza suratlaryň we wideolaryň alternatiw beýanyny goşmaga synanyşyň.

SEO bilen gyzyklanýarsyňyzmy? Beýleki makalalarymyzy gözden geçiriň Semalt blogy.