Semalt, myhman bloglary bilen SEO üçin baha goşmak üçin 5 maslahat berýär

Myhman bloglarynyň gözleg reýtingini gowulandyrmak üçin amatly wariant bolup bilmejekdigi ýa-da jezalandyrylmagyna sebäp bolup biljekdigi barada myş-myşlar ýaýrady. Bu, Matt Kattsyň 2014-nji ýyldaky blog ýazgysynda, myhman blog açmagyň zyýanly ýagdaýy baradaky düşünişmezligiň netijesi bolup biler. Şeýle-de bolsa, onuň diýjek bolýan zady gaty spam boldy we hiliniň pesligi bilen hil mazmunyny ýazmak we öňe sürmek isleýän etiki marketologlar üçin ähmiýetsiz däldi.

Semalt Digital Services” -iň öňdebaryjy hünärmeni Lisa Mitçel myhman bloglaryny marketing strategiýasy hökmünde SEO üçin hem-de hiç hili baglanyşyksyz baglanyşyk binasyny ulanmagy dowam etdirmegiň bäş usulyny paýlaşýar.

Salgylar mazmuna baha goşmalydyr

SEO we ulanyjy tejribesi üçin gowy strategiýa, sahypadaky ähli baglanyşyklaryň bahasynyň ýa-da okyjy üçin möhümdigine göz ýetirmekdir. Düşünjäniň ýerlikliligini ýokarlandyrmak we ýazga tabşyrmak gözleg motorlaryna we sahypa girýänlere manyly bolar

Baglanyşyk ýokary hilli bolmaly

Mazmuny baglanyşdyrmak ýokary hilli bolmaly, şeýlelik bilen okyja has köp baha berýär. Pes hilli baglanyşyklaryň çynlakaý netijeleri bar. Bu ýazgy üçin diňe bir zat etmän, gözleg reýtingine we myhman iberýän sahypasynyň abraýyna zyýan ýetirip biler. Guesthli myhman ýazgylary, esasanam uly neşirlere goşant goşmak üçin döredilen adamyň döreden iň gowy eseri bolmaly diýilýär.

Salgylary ulanman diňe bir saýtda myhman ýazyň

Salgylar myhman ýazgylaryna gatnaşmagyň esasy itergi bolmaly. Salgy almak üçin myhman ibermegiň ýeke-täk maksady bolsa, mazmunyň hili şübhesiz ejir çekýär. Myhman ýazgylary mazmun ýazyjylaryna baglanyşyklardan we yzarlamalardan başga has köp peýdany hödürleýär. Mysal üçin, şahsyýeti başgaça görmedik täze tomaşaçylaryň öňünde getirýär. Mundan başga-da, hakykylygyny kesgitlemäge kömek edýär we biri öz ugry boýunça hünärmen. Netijede, satuwyň köpelmegine ýa-da satuwyň köpelmegine ýol açýan traffigi güýçlendirýär.

Myhman ýazgylary diňe özüňiz däl, beýleki abraýly saýtlara baglanyşmalydyr

Şahsy bloglara ýa-da başga zatlara baglanyşyk, blog eýelerine diňe ygtybarlylygy ýok etmegiň ygtybarly usuly we myhman bloguna täzeden soralmazlyk mümkinçiliginden soň düşünip biler. Şahsy ýazgylara gaýdyp gelmek azyndan 2-3 gezek bolmaly, galanlary içerki baglanyşyklary goşmak bilen beýleki degişli, abraýly saýtlara jemlenmeli. Rankingokary derejeli blog ýazgylary jemi 10 baglanyşyk bilen uzynlygy 1,149 söz.

Awtoryňyzyň bio-daky baglanyşygy ýatdan çykarmaň

Awtoryň bio baglanyşygy, biriniň sahypasyna ugrukdyryjy traffigi döretmek üçin jogapkärdir. Şeýle-de bolsa, gözleg reýtinginde aýylganç netijelere getirip biljek indiki baglanyşyk. Google, awtor profiliniň baglanyşyklaryndan öz sahypasyna girýänleriň sany barada elmydama habarly.

Netije

Myhman bloglary ähmiýetsiz däl we henizem täsirli strategiýa hökmünde çykyş edýär. Pes hilli myhman bloglary, öz ýeriňizdäki abraýly saýtlarda ýerleşdirmek bilen deňeşdirilende, traffigi, görnükliligi we reýtingi ýokarlandyrmagyň täsirli usuly bolup galýar.

mass gmail